(Polski) TPS-EFF

Efuzyjność cieplna (W√s / m2K) jest opisywana jako zdolność materiału do wymiany ciepła z otoczeniem. Poczucie ciepła i chłodu (wypływ ciepła) decyduje o poczuciu komfortu, czyli pożądanym efekcie, które przenosi się na dotykaną powierzchnię materiału. Jest to ważny obszar pomiaru tekstyliów, tkanin i ciał stałych.
TPS-EFF (Transient Plane Source-EFFusivity) to przenośny miernik do bezpośredniego określania termicznej efuzyjności tekstyliów i innych materiałów, zgodnie z normą ASTM D7984-16. Pojedynczy pomiar trwający od 2 do 10 sekund pozwala dokładnie zmierzyć efuzyjność cieplną materiałów.
TPS-EFF wykorzystuje jednostronny czujnik TPS o średnicy 30 mm i krótkie czasy testu, aby zapewnić jednowymiarowy przepływ ciepła. Podczas pomiaru czujnik jest podgrzewany stałym źródłem prądu, jednocześnie rejestrując w czasie wzrost temperatury próbki, monitorując zmianę rezystancji elektrycznej spirali. Nachylenie wykresu temperatury w funkcji czasu służy do obliczania wydajności cieplnej materiału. W przypadku materiałów o stosunkowo wysokiej efuzyjności nachylenie będzie mniejsze niż w przypadku materiałów o małej efuzyjności.

Opis produktu
Dane techniczne
Do pobrania

(Polski) Matematycznie, efuzyjność cieplna jest równa pierwiastkowi kwadratowemu z iloczynu przewodności cieplnej (W / m • K), gęstości (kg / m3) i pojemności cieplnej (J / kg • K). W przypadku niektórych materiałów, takich jak tekstylia, często istnieją inne sposoby przenoszenia ciepła, takie jak konwekcja i promieniowanie. Te tryby wymiany ciepła zmieniają przewodnictwo cieplne na przewodność cieplną. Wynikowy termin używany do pomiaru takich materiałów nazywany jest efuzyjnością termiczną.

(Polski)

Mierzone materiały Tekstylia, włókniny, ciała stałe
Tryb pomiaru Pomiar w jednym wymiarze
Zakres efuzyjności termicznej 35 do 1700 W√s/m2K
Czas pomiaru 2, 10 sekund
Odtwarzalność 2%
Precyzja 5%
Zakres temperatur -10 to 50°C
Minimalna wielkość próbki 35mm średnicy – grubość zależna od efuzyjności
Maksymalna wielkość próbki Nieograniczona
Zakres wilgotności próbki 0 do 90% (niekondensująca)
Średnica sensora czujnika 30mm
Spełniane normy ASTM D7984-16
Metoda testowa Transient Plane Source (TPS)